Min varukorg

Garantivillkor

Från 1 April 2024 lämnar SunOff 5 års produktgaranti på alla* produkter under varumärket SunOff. Vid uppfyllda garantivillkor kommer SunOff att kostnadsfritt ersätta eller reparera produkten. Ersättningen innefattar ej kostnader för demontering, montering, transporter eller liknande.

* Om inte annan garantitid framgår av produktblad eller av information på hemsida eller manual.

Generella garantivillkor:

• Garantitiden är 5 år räknat från leveransdagen under förutsättning att kunden har fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot SunOff. SunOff förbinder sig att avhjälpa alla eventuella fel, avseende material och tillverkning. Kunden svarar själv för övriga kostnader t.ex. resor, uppehälle, arbetskostnader samt åtkomstkostnader såsom skylift, ställningskostnader

• Garantin gäller under förutsättning att produkten installerats, monterats, används och underhålls på ett korrekt sätt i enlighet med dess specifikationer, egenskaper och användningsområde. Garantin gäller ej skadegörelse eller annan onormal yttre påverkan. Garantin gäller inte skador som orsakats av extrema väderförhållanden såsom storm, åska, skyfall eller hagel.

• Garantin omfattar tillverknings och materialfel under normala driftförhållanden i avsedd miljö.

• Garantin omfattar endast produktfel som förorsakas av påvisade material-, konstruktions- eller produktionsfel som överstiger det genomsnittliga förslitningen.

• För elektroniska apparater och komponenter gäller garanti enligt konsumentköpslagen. SunOff avsäger sig allt ansvar om elektrisk installation är felaktigt utförd eller om kunden gjort mekaniska/elektriska ingrepp och dess eventuella följdskador. Detsamma gäller om kunden på eget initiativ bygger om eller utför andra mekaniska/elektriska ingrepp på produkten och inte erhållit skriftligt medgivande.

• Färgtolerans – färgdifferens över tid, omfattas inte av garantin.

• Garantin upphör genast att gälla om kunden, utan föregående skriftligt samtycke från garanten, har gjort ändringar, reparationer, servicearbeten eller felsökning på produkterna på egen hand.

• Kundens lagstadgade rättigheter påverkas inte av dessa garantivillkor.

• I första hand sker ersättning genom leverans av ny produkt eller del av produkt. I det fall eventuell ekonomisk ersättning är aktuell t.ex. vid retur av utbytt produkt regleras detta alltid i form av kreditfaktura. I det fall garantianspråk avser en produkt från annan leverantör som levererats av oss t.ex. väv, motorer eller styrutrustning, vidarebefordras garantianspråket till respektive leverantör som gör garantibedömningen och SunOff följer i de fallen leverantörens bedömning.

• SunOff är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal i enlighet med force majeure. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, terrorism, krig,