Just nu 20% på hela vårt utomhussortiment
Min varukorg

Garantivillkor

Garantitiden är 3 år räknat från leveransdagen under förutsättning att kunden har fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot Sun Off AB. Sun Off AB förbinder sig att avhjälpa alla eventuella fel, avseende material och tillverkning. Kunden svarar själv för övriga kostnader t.ex. resor, uppehälle, arbetskostnader samt åtkomstkostnader såsom skylift, ställningskostnader och dylikt. Sun Off AB är inte skyldig att betala skadestånd eller andra ersättningar utöver ovan nämnda.

Garantin gäller inte om produkten installerats på annat sätt än enligt våra givna instruktioner. Garantin gäller inte heller för skador som orsakats av väder såsom åska, storm, hagel, regn, vind etc. Garantin gäller inte för fel som beror på normalt slitage eller bristfälligt underhåll, ej heller försämring som beror på smuts eller andra luftföroreningar.

Om elektrisk installation är felaktigt utförd eller där elinstallationsmanual ej följts fråntar sig Sun Off AB sitt ansvar för produkterna och dess eventuella följdskador. Detsamma gäller om kunden på eget initiativ bygger om eller utför andra mekaniska/elektriska ingrepp på produkten och inte erhållit skriftligt medgivande. Garantianspråk skall alltid ske skriftligen. Produkter eller del av produkten som garantianspråket gäller skall returneras till oss inom 30 dagar. Kopia på garantianspråket samt returföljesedel skall bifogas tillsammans med de returnerade varorna. Se avsnitt returer.

I första hand sker ersättning genom leverans av ny produkt eller del av produkt. I det fall eventuell ekonomisk ersättning är aktuell t.ex. vid retur av utbytt produkt regleras detta alltid i form av kreditfaktura I det fall garantianspråk avser en produkt från annan leverantör som levererats av oss t.ex. väv, motorer eller styrutrustning, vidarebefordras garantianspråket till respektive leverantör som gör garantibedömningen och Sun Off AB följer i de fallen leverantörens bedömning.